HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o.

HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář, s.r.o. ve spolupráci s epravo.cz, a.s. Vám po dobu více jak dvou let pravidelně poskytovala vybrané informace o nové soukromoprávní rekodifikaci, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2014. Jednalo se zejména o občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích (dále společně jen „zákony“).

Naším cílem bylo formou krátkých příspěvků na vybrané téma z nových kodexů postupně seznámit laickou a částečně i širší odbornou veřejnost s jednotlivými dílčími oblastmi a právními instituty, které zákony upravují, zejména však se změnami, které do právní praxe přinesly ve srovnání s původní právní úpravou. Jednotlivé příspěvky naší Abecedy zákona byly publikovány každé pondělní ráno na stránkách www.abecedazakona.cz, v sekci Archiv příspěvků a současně na www.zakon.cz. Smyslem našeho projektu nebylo poskytnout ucelený odborný výklad jednotlivých dílčích ustanovení zákonů, ale indikativním způsobem poukázat na ta ustanovení, která přinesla novou právní úpravu, změnu pohledu na již existující úpravu, nový právní pojem nebo definici anebo byla z jiného pohledu pro aplikaci zákona významná či zajímavá.

A proč bylo třeba věnovat nové soukromoprávní úpravě takovou pozornost? Občanský zákoník komplexně upravuje celou oblast soukromoprávních vztahů a významně tak zasahuje do života fakticky každého. Nahradil původní roztříštěnou právní úpravu, když mimo jiné zrušil občanský zákoník z roku 1964 a na něj navazující právní předpisy, obchodní zákoník z roku 1991, zákon o rodině z roku 1963, jakož i zákon o vlastnictví bytů, stejně jako zákon o cenných papírech a mnoho dalších. Občanský zákoník se sice vrací k tradicím a principům Obecného zákoníku občanského z roku 1811, je však moderním zákoníkem civilního práva, jenž reflektuje současná právní témata. Oproti 880 paragrafům starého občanského zákoníku obsahuje nový kodex 3081 paragrafů a je tematicky rozdělen do pěti částí. Dělí se na část obecnou (základní zásady, postavení osob, základní právní instituty), část zabývající se rodinným právem (manželství, poměry mezi dětmi a rodiči a jinými osobami), část upravující absolutní majetková práva (vlastnictví, věcná práva k cizím věcem, dědické právo), část ohledně relativních majetkových práv (závazky ze smluv, jednotlivé smluvní typy, závazky z deliktů) a konečně část obsahující ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Zákon o obchodních korporacích se detailně věnuje problematice obchodních společností a družstev.

Pevně věříme, že se nám podařilo výše popsaného záměru dosáhnout a že Vám náš týdeník pomohl se lépe orientovat v nové právní úpravě.